ورود ثبت نمودن

پوهنځی فارمسی

تاریخچه:

مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات از بدو تأسیس خویش در سال ۱۳۹۴ به فعالیت آغاز نموده و هرسال بعد از اخذ امتحانات کانکور بهاری و خزانی محصلین جدید را در پوهنځی فارمسی جذب و تحت آموزش قرار می دهد.

اهداف:

 پوهنځی فارمسی به منظورتربیه کادر های علمی و مسلکی جهت فراهم ساختن اهداف ذیل تاًسیس گردیده است:

الف. سهم گیری فعال در اداره، تورید، تولید، توزیع و کنترول ادویه بر مبنای روش های عصری، علمی و تخنیکی

ب. تدارک و عرضه عملی دوا، مواظبت فارمسی، سیستم معلوماتی وقانونگذاری دوا.

ج. پیشبرد امور فنی، مسلکی دواخانه های دولتی، شفاخانه ها و فارمسی شهری.

د. پیشبرد واجرای معاینات بیولوژیکی کلینکی و کمک نمودن به طبیبان در راستای تفسیر معاینات تحلیلی لابراتواری.

ه. تحلیل و تجزیه کیفی محصولات غذایی و مواد آرایشی در لابراتوار های تجزیۀ مواد غذایی و محصولات آرایشی.

ز. مطالعات و تحقیقات پیرامون گیاهان طبی افغانستان و جستجوی طرق بهتر عرضه و بهره برداری از فلورای گیاهی کشور و در نتیجه ارتقأ و تقویت اقتصاد ملی با بکار گیری و عرضه نمودن این محصولات به متقاضیان داخلی و خارجی.

 

معرفی عمومی پوهنځی فارمسی

پوهنځی فارمسی ‏ موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات در مدت چهار سال،هشت سمستر به شکل دروس نظری و عملی به فعالیت های خویش ادامه میدهد.

محصلین این موسسه بعد از ختم مؤفقانه دروس، سند ۱۶ پاس یا لیسانس مسلکی را دریافت مینمایند. مفردات درسی ان مطابق معیارات ملی و بین المللی بوده و هر سه سال بعد تجدید نظر شده و در صورت لزوم دید موضوعات ان تجدید نظر میگردد.

پوهنځی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات تحت هدایت مستقیم سطح رهبری و مؤسسین این موسسه اعتماد بیشتر بالای جوانان نموده و ۹۵ فیصد اساتید و کارمندان اداری این پوهنځی جوانان میباشد.

این کادرهای جوان با استفاده ازجدیدترین تکنالوژی های روز ،معلومات به روز شده و منابع معتبر علمی زحمت شبانه روزی میکشند تا بتوانند بهترین تدریس را به محصلین عزیز ارایه نمایند. صنوف مجهز با تکنالوژی روز، محیط آرام درسی، اساتید موفق با جدیدترین معلومات روز، لابراتوار کارهای عملی، دواخانه تدریسی مجهز، شفاخانه کادری مجهز و کارمندان اداری مصمم مهربان و زحمت کش از جمله سهولت های این پوهنځیاست. سویه تحصیلی اساتید آن شامل PHD، ماستر و لیسانس میباشد.

پلان های انکشافی:

  • تطبیق پروگرام pharm D که پنج ساله و ده سمستر میباشد.
  • آغاز برنامه های ماستری در همکاری با کشور های مانند فرانسه، هندوستان و ایران.
  • ساختن شرکت دواسازی تشابهی اولین بار در سطح افغانستان و منطقه به منظور کاری های عملی محصلین و ارتقای سطح تحصیلی و تجربوی اساتید و محصلین این پوهنځی به همکاری کشور های فرانسه، هندوستان و ایران.
  • ایجاد مرکز تحقیقی دوایی در سطح افغانستان و تطبیق پروژه های تحقیقی.

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@noman-sadat.edu.af